آگهی مزایده عمومی (اجاره) 03/ الف / 1401
آگهی مزایده عمومی (اجاره) ۰۳/ الف / ۱۴۰۱

 
 
آگهی مزایده عمومی (اجاره)
03/ الف / 1401
 
نوبت اول: دوشنبه مورخ 1401/07/04
نوبت دوم: شنبه مورخ 1401/07/09
اداره بازاریابی و فروش معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره واحدهای تجاری (کاربری مندرج در بند 11 اسناد مزایده) مجتمع امیرکبیر به نشانی بلوار امیرکبیر، ابتدای سجادیه به انضمام منصوبات و منضمات و لواحق عرفی مربوطه به مدت سه سال شمسی با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید پس از نشر اولین آگهی شخصاً و یا با در دست داشتن معرفی نامه (اشخاص حقوقی(  جهت اخذ اسناد مزایده به مدیریت بازاریابی و فروش واقع در بولوار چمران- بعد از خیابان نیایش مراجعه نمایند و با شماره تلفن 36352000 تماس حاصل فرمایند.

اجاره سه باب واحد تجاری مجتمع امیر کبیر  
ردیف شرح طبقه مساحت واحد مساحت بالکن تعداد پارکینگ مدت قرارداد بهای پایه ماهیانه مزایده(ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)  
1 واحدهای 1 و 2 و 3 همکف 638/12 435/31 6 واحد سوییچی 36 ماه شمسی 930/000/000 2/100/000/000  
همکف 162/60 71/75 2 واحد 36 ماه شمسی  
همکف 180/44 74/20 2 واحد 36 ماه شمسی  
2 واحد 9 همکف 164/43 63/50 2 واحد 36 ماه شمسی 230/000/000 550/000/000  
3 واحد 11 همکف 357/82 369/02 4 واحد 36 ماه شمسی 480/000/000 1/100/000/000  
 
 
 
شرایط مزایده:
شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبالغ مندرج در جداول فوق به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه که حداقل تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 100805504742 با کد مرجع 103134 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز کد شبا 310610000000100805504742IR واریز و ارایه نمایند.
 1. برنده مزایده می بایست حداکثر هفت روز پس از تاریخ ابلاغ برنده تعداد 12 فقره چک با فواصل زمانی سه ماه ( که تاریخ اولین چک سه ماه پس از تاریخ شروع قرارداد می باشد) ارائه نماید.
 2. برنده مزایده می بایست حداکثر هفت روز پس از تاریخ ابلاغ برنده معادل  15 درصد مبلغ کل پیشنهادی جهت سه سال را به عنوان حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ساله ارائه نماید و یا بصورت نقدی به حساب شهرداری شیراز مندرج در بند یک این آگهی واریز نماید که پس از اتمام قرارداد و انجام کلیه تعهدات از سوی ایشان، مسترد خواهد شد.
 3. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
 4. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 14 روز شنبه به تاریخ 1401/07/16 می باشد و بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از این تاریخ به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 5. محل تسلیم پیشنهادات شیراز-ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی- دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
 6. بدیهی است هزینه انتشار آگهی،کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وصول می گردد.
 7. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 8. تاریخ بازگشایی پاکت و تشکیل کمیسیون مزایده، راس ساعت8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/07/17  در محل ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران می باشد. ضمنا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن­ها در کمیسیون بلامانع می باشد.
 9. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین،  بدون ابهام و خط خوردگی یا لاک گرفتگی بوده و بر اساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و در پاکت ج بصورت لاک و مهر شده تسلیم شود. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10. کمیسیون حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ قرائت پیشنهادها به استثناء ایام تعطیل نظر خود را اعلام می نماید. این مهلت در صورت نیاز با جلب نظر شهردار شیراز تا 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 11. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 و 7 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها و مراکز استان ها می باشد.
 12. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
آگهی و اطلاعات مربوط به مزایده از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir  قابل دریافت است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
 بازدید امروز ۳۵
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۵۷۱۳ نفر

نشانی:  شیراز - خیابان پیشرو - خیابان راهنمایی ، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز


شماره های تماس:  36260820 - 36352000


شماره فکس: 36260820