آگهی مزایده عمومی 05/ف/1401
آگهی مزایده عمومی ۰۵/ف/۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی 05/ف/1401
نوبت اول:  1401/03/24
نوبت دوم: 1401/03/25
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش املاک شهرداری به شرح ذیل با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید پس از نشر اولین آگهی شخصاً و یا با در دست داشتن معرفی نامه (اشخاص حقوقی) جهت خرید و اخذ اسناد مزایده به مدیریت بازاریابی و فروش واقع در بولوار چمران- بعد از خیابان نیایش مراجعه نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن مستقیم 36352000  تماس حاصل فرمایند.
 
 

ردیف پروژه کاربری شماره واحد متراژ (مترمربع) بهای پایه مزایده
(ریال)
سپرده شرکت در مزایده (ریال) آدرس
1 رهبرماه نیمه ساخته مسکونی 42 واحد 9100 (زیربنا) 1/300/000/000/000 65/000/000/000 بلوار معالی آباد، خیابان رهبرماه
 
 
شرایط مزایده:
 1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 100805504742 با کد مرجع 103134 بانک شهر شعبه چمران واریز و ارایه نمایند.
 2. نحوه پرداخت بهای مورد مزایده به صورت نقدی یا تهاتر با مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری شیراز می باشد و در اسناد مزایده تشریح شده است.
 3. برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری از زمان ابلاغ برنده نسبت به انجام تشریفات انعقاد قرارداد و پرداخت بهای مزایده بر اساس شرایط پیش بینی شده در اسناد مزایده اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 4. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
 5. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 13 روز شنبه به تاریخ 1401/04/04 می باشد.
 6. محل تسلیم پیشنهادات شیراز-ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی- دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
 7. بدیهی است هزینه انتشار آگهی،کارشناسی وسایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده های مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وصول می گردد.
 8. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است ،در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 9. تاریخ بازگشایی پاکت و تشکیل کمیسیون مزایده:پیشنهادات واصله راس ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/04/05  در محل ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن­ها در کمیسیون بلامانع می باشد.
 10. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و بر اساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و در پاکت ج بصورت لاک و مهر شده تسلیم شود. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها و مراکز استان ها می باشد.
 12. این مزایده به استناد مصوبه شماره 1400/2433/ص مورخ 1400/07/26 شورای اسلامی شهر شیراز مشمول اعطای (15%)  پانزده درصد اوراق بستانکاری به ذینفع می گردد.
 13. کمیسیون حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ قرائت پیشنهادها به استثناء ایام تعطیل نظر خود را اعلام می نماید. این مهلت در صورت نیاز با جلب نظر شهردار شیراز تا 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 14. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

 بازدید امروز ۴۴
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۵۷۲۲ نفر

نشانی:  شیراز - خیابان پیشرو - خیابان راهنمایی ، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز


شماره های تماس:  36260820 - 36352000


شماره فکس: 36260820