مزایده فروش تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری فخرآباد
مزایده فروش تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری فخرآباد

آگهی مزایده عمومی 04/ف/1401
نوبت اول:  1401/03/18
نوبت دوم:   1401/03/19
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش املاک شهرداری به شرح ذیل با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید پس از نشر اولین آگهی شخصاً و یا با در دست داشتن معرفی نامه (اشخاص حقوقی) جهت خرید و اخذ اسناد مزایده به مدیریت بازاریابی و فروش واقع در بولوار چمران- بعد از خیابان نیایش مراجعه نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن مستقیم 36352000  تماس حاصل فرمایند.
 
 

ردیف پروژه کاربری طبقه شماره
واحد
متراژ
( متر مربع )
بهای پایه مزایده
(ریال )
سپرده شرکت در
مزایده (ریال )
1 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 1 136 19,712,750,000 990,000,000
2 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 2 55.72 9,751,000,000 490,000,000
3 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 6 66.62 10,992,300,000 550,000,000
4 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 7 71.94 11,870,100,000 600,000,000
5 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 8 64.95 10,716,750,000 540,000,000
6 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 9 98.1 15,205,500,000 770,000,000
7 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 10 110.9 17,187,950,000 860,000,000
8 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 11 58.95 10,316,250,000 520,000,000
9 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 12 58.65 10,263,750,000 520,000,000
10 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 13 50.38 8,816,500,000 450,000,000
11 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 14 50 8,750,000,000 440,000,000
12 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 15 34.79 6,262,200,000 320,000,000
13 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 16 85.89 14,171,850,000 710,000,000
14 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 17 51.12 8,946,000,000 450,000,000
15 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 18 41.85 7,323,750,000 370,000,000
16 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 19 44.24 7,742,000,000 390,000,000
17 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 20 44.02 7,703,500,000 390,000,000
18 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 21 42.75 7,481,250,000 380,000,000
19 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 22 42.82 7,493,500,000 380,000,000
20 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 23 66.52 10,975,800,000 550,000,000
21 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 24 55.12 9,646,000,000 490,000,000
22 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 25 38.6 6,948,000,000 350,000,000
23 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 26 60.48 10,281,600,000 520,000,000
24 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 27 60.08 10,213,600,000 520,000,000
25 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 28 59.23 10,365,250,000 520,000,000
26 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 29 44.81 7,841,750,000 400,000,000
27 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 30 47.03 8,230,250,000 420,000,000
28 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 31 107.6 17,216,000,000 870,000,000
29 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 33 136.6 19,799,750,000 990,000,000
30 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 34 110.2 17,076,350,000 860,000,000
31 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 35 83.75 13,818,750,000 700,000,000
32 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 36 61.62 10,475,400,000 530,000,000
33 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 38 102.1 15,822,400,000 800,000,000
34 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 39 59.74 10,454,500,000 530,000,000
35 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 47 40.38 7,066,500,000 360,000,000
36 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 55 45.46 7,728,200,000 390,000,000
37 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 56 31.17 5,922,300,000 300,000,000
38 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 58 19 3,705,000,000 190,000,000
39 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 60 118.7 18,398,500,000 920,000,000
40 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 63 36.14 6,866,600,000 350,000,000
41 مجتمع تجاری فخر آباد انبار تجاری زیر زمین دوم 64 17.74 3,015,800,000 160,000,000
42 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 1 541.7 162,510,000,000 8,130,000,000
43 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 2 56.56 27,148,800,000 1,360,000,000
44 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 12 47.71 22,900,800,000 1,150,000,000
45 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 13 51.44 24,691,200,000 1,240,000,000
46 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 15 85.18 38,331,000,000 1,920,000,000
47 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 17 44.94 21,571,200,000 1,080,000,000
48 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 18 45.22 21,705,600,000 1,090,000,000
49 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 25 42.23 27,449,500,000 1,380,000,000
50 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 27 45.54 29,601,000,000 1,490,000,000
51 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 28 42.41 27,566,500,000 1,380,000,000
52 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 29 45.03 22,515,000,000 1,130,000,000
53 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 30 46.86 24,367,200,000 1,220,000,000
54 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 31 34.64 22,516,000,000 1,130,000,000
55 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 34 43.05 21,525,000,000 1,080,000,000
56 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 35 47.71 33,397,000,000 1,670,000,000
57 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 36 46.26 24,980,400,000 1,250,000,000
58 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 37 30.93 21,032,400,000 1,060,000,000
59 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 38 38.07 25,506,900,000 1,280,000,000
60 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 40 72.07 41,079,900,000 2,060,000,000
61 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 44 44.03 24,216,500,000 1,220,000,000
62 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 47 47.55 25,677,000,000 1,290,000,000
63 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 50 41.43 18,643,500,000 940,000,000
64 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری زیر زمین اول 57 81.56 35,886,400,000 1,800,000,000
65 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری همکف 16 48.77 47,794,600,000 2,390,000,000
66 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری همکف 20 42.87 40,726,500,000 2,040,000,000
67 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری همکف 36 45.22 35,271,600,000 1,770,000,000
68 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری همکف 40 37.19 29,008,200,000 1,460,000,000
69 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری اول 1 176.8 79,551,000,000 3,980,000,000
70 مجتمع تجاری فخر آباد تجاری اول 6 128.4 64,220,000,000 3,220,000,000
 
 
 
شرایط مزایده:
 1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 100805504742 با کد مرجع 103134 بانک شهر شعبه چمران واریز و ارایه نمایند.
 2. نحوه پرداخت بهای مورد مزایده به صورت نقدی یا تهاتر با مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری شیراز می باشد و در اسناد مزایده تشریح شده است.
 3. برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف 7 روز کاری از ابلاغ برنده نسبت به انجام تشریفات انعقاد قرارداد و پرداخت بهای مزایده بر اساس شرایط پیش بینی شده در اسناد مزایده اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 4. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
 5. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 14 روز شنبه به تاریخ 1401/03/28 می باشد.
 6. محل تسلیم پیشنهادات شیراز-ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی- دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
 7. بدیهی است هزینه انتشار آگهی،کارشناسی وسایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده های مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وصول می گردد.
 8. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است ،در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 9. تاریخ بازگشایی پاکت و تشکیل کمیسیون مزایده:پیشنهادات واصله راس ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/03/29  در محل ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن­ها در کمیسیون بلامانع می باشد.
 10. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و بر اساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و در پاکت ج بصورت لاک و مهر شده تسلیم شود. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها و مراکز استان ها می باشد.
 12. این مزایده مشمول مصوبه شماره 1400/2433/ص تاریخ 1400/07/26  شورای اسلامی شهر شیراز نمی باشد.
 13. کمیسیون حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ قرائت پیشنهادها به استثناء ایام تعطیل نظر خود را اعلام می نماید. این مهلت در صورت نیاز با جلب نظر شهردار شیراز تا 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 14. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
 بازدید امروز ۴۶
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۵۷۲۴ نفر

نشانی:  شیراز - خیابان پیشرو - خیابان راهنمایی ، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز


شماره های تماس:  36260820 - 36352000


شماره فکس: 36260820