آگهی ۱۴۰۰۱۶ مزایده فروش واحدهای طبقه اول حضرتی

آگهی مزایده عمومی 16/1400
نوبت اول:  18/08/1400 روزنامه های افسانه و تماشا
نوبت دوم: 19/08/1400 روزنامه های نیم نگاه و سبحان
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش واحدهای تجاری طبقه اول مجتمع تجاری شهر واقع در خیابان حضرتی و به صورت نقد و اقساط به شرح مندرج در جدول ذیل با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید پس از نشر اولین آگهی و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 2710 بانک شهر شعبه چمران بابت بهای اسناد و ارائه فیش واریزی آن شخصاً و یا با در دست داشتن معرفی نامه (اشخاص حقوقی) جهت اخذ اسناد مزایده به مدیریت بازاریابی و فروش واقع در بولوار چمران- بعد از خیابان نیایش و یا اداره قراردادها واقع در ابتدای بلوار چمران، حوزه معاونت مالی و اقتصادی مراجعه نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن مستقیم 36352000  تماس حاصل فرمایند.
 

ردیف طبقه کاربری شماره واحد مساحت بهای پایه مزایده
(نقد و اقساط)
سپرده شرکت در مزایده
1 اول تجاری 7 25/34  
000/475/767/12
 
000/000/639
اول انباری 12 85/12
2 اول تجاری 9 97/38  
000/965/327/13
 
000/000/667
اول انباری 14 6/11
3 اول تجاری 13 07/17  
000/745/170/6
000/000/309
دوم انباری 18 38/12
4 اول تجاری 14 87/19  
000/470/721/6
 
000/000/337
دوم انباری 17 03/11
5 اول تجاری 15 13/33  
000/690/043/11
000/000/553
دوم انباری 14 6/13
6 اول تجاری 18 71/27  
000/645/381/9
 
000/000/470
دوم انباری 12 38/10
7 اول تجاری 23 51/35  
000/490/811/13
000/000/691
دوم انباری 7 79/12
8 اول تجاری 27 48/43  
000/655/152/15
000/000/758
اول انباری 16 61/12
9 اول تجاری 28 56/53  
000/020/309/16
000/000/816
- انباری - -
10 اول تجاری 29 46/59  
000/240/481/17
000/000/875
- انباری - -
 
 
 
شرایط مزایده:
 1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران واریز و ارایه نمایند.
 2. نحوه پرداخت بهای مورد مزایده به صورت نقد و اقساط می باشد و در اسناد مزایده تشریح شده است.
 3. برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف 7 روز کاری پس از ابلاغ برنده نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت بهای مزایده بر اساس شرایط پیش بینی شده در اسناد مزایده اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 4. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
 5. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت  14 روز شنبه به تاریخ 29/08/1400 می باشد.
 6. محل تسلیم پیشنهادات شیراز-ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی- دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
 7. بدیهی است هزینه انتشار آگهی،کارشناسی وسایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده های مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وصول می گردد.
 8. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است ،در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 9. تاریخ بازگشایی پاکت و تشکیل کمیسیون مزایده:پیشنهادات واصله راس ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 30/08/1400  در محل ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن­ها در کمیسیون بلامانع می باشد.
 10. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و بر اساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و در پاکت ج بصورت لاک و مهر شده تسلیم شود. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها و مراکز استان ها می باشد.
 12. این مزایده مشمول مصوبه شماره 2433/1400/ص تاریخ 26/07/1400  شورای اسلامی شهر شیراز نمی باشد.
 13. کمیسیون حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ قرائت پیشنهادها به استثناء ایام تعطیل نظر خود را اعلام می نماید. این مهلت در صورت نیاز با جلب نظر شهردار شیراز تا 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 14. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
 
 
 بازدید امروز ۲۶
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۵۷۰۴ نفر

نشانی:  شیراز - خیابان پیشرو - خیابان راهنمایی ، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز


شماره های تماس:  36260820 - 36352000


شماره فکس: 36260820