آگهی مزایده عمومی 09/ف/1401
آگهی مزایده عمومی ۰۹/ف/۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی 09/ف/1401
نوبت اول:  1401/08/09
نوبت دوم: 1401/08/14
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش املاک شهرداری به شرح ذیل با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید پس از نشر اولین آگهی شخصاً و یا با در دست داشتن معرفی نامه (اشخاص حقوقی) جهت خرید و اخذ اسناد مزایده به مدیریت بازاریابی و فروش واقع در بولوار چمران- بعد از خیابان نیایش مراجعه نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن مستقیم 36352000  تماس حاصل فرمایند.
 

ردیف پروژه کاربری شماره واحد/ پلاک ثبتی متراژ بهای پایه مزایده
(ریال)
سپرده شرکت در مزایده (ریال) آدرس
1  زمین احمدآباد صغاد آموزشی 2077/72 1930 59,830,000,000 2,992,000,000 بلوار خلیج فارس،بلوار آیت الله خامنه ای
2  زمین اوقافی حسینی الهاشمی آموزشی 2434/1 3034.79 248,852,780,000 12,443,000,000 بزرگراه حسینی الهاشمی
3  زمین اوقافی حسینی الهاشمی آموزشی 2434/1 3022.86 235,783,080,000 11,790,000,000 بزرگراه حسینی الهاشمی
4  زمین کارگر اداری انتظامی 2121 133.85 40,155,000,000 2,008,000,000 خیابان کارگر جنب آگاهی
5  زمین الیاف خدماتی رفاهی 2151/1520 100 13,000,000,000 650,000,000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
6  زمین الیاف خدماتی رفاهی 2151/1521 100 13,000,000,000 650,000,000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
7  زمین الیاف خدماتی رفاهی 2151/1522 100 13,000,000,000 650,000,000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
8  زمین الیاف خدماتی رفاهی 2151/1523 100 13,000,000,000 650,000,000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
9  زمین الیاف خدماتی رفاهی 2151/1524 78.8 10,244,000,000 513,000,000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
10  زمین الیاف نمایشگاهی 2151/1525 1884.64 150,771,200,000 7,539,000,000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
11  زمین الیاف نمایشگاهی 2151/1526 1894.08 149,632,320,000 7,482,000,000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
12  زمین الیاف نمایشگاهی 2151/1535 1899.07 155,723,740,000 7,787,000,000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
13  زمین الیاف خدماتی رفاهی 2151/1559 625 93,750,000,000 4,688,000,000 بلوار خلیج فارس، جنب پلیس راه
14  زمین چهار راه زندان مسکونی 1653/1991 237.5 90,250,000,000 4,513,000,000 بلوار رحمت
15  زمین شهرک کوثر تجاری 1513 32 10,240,000,000 512,000,000 بلوار رحمت، خیابان بازرگانان
16  زمین شهرک کوثر تجاری 1535 20 6,000,000,000 300,000,000 بلوار رحمت، خیابان بازرگانان
17  زمین شهرک کوثر تجاری 1536 20 7,000,000,000 350,000,000 بلوار رحمت، خیابان بازرگانان
18  زمین شهرک کوثر تجاری 1545 29 9,570,000,000 479,000,000 بلوار رحمت، خیابان بازرگانان
19  زمین شهرک کوثر تجاری 1546 40 11,200,000,000 560,000,000 بلوار رحمت، خیابان بازرگانان
20  زمین شهرک کوثر تجاری 1547 20 6,000,000,000 300,000,000 بلوار رحمت، خیابان بازرگانان
21  زمین شهرک کوثر تجاری 1548 20 6,000,000,000 300,000,000 بلوار رحمت، خیابان بازرگانان
22  زمین شهرک کوثر تجاری 1580 40 11,200,000,000 560,000,000 بلوار رحمت، خیابان بازرگانان
23  زمین شهرک کوثر تجاری 1581 20 6,000,000,000 300,000,000 بلوار رحمت، خیابان بازرگانان
24  زمین شهرک کوثر تجاری 1582 20 6,000,000,000 300,000,000 بلوار رحمت، خیابان بازرگانان
25 زمین سعدیه مسکونی   194.47 25,281,100,000 1,265,000,000 سعدیه،خیابان بوستان، فرعی آخر سمت چپ
26 زمین سعدیه مسکونی   317.25 36,483,750,000 1,825,000,000 سعدیه،خیابان بوستان، فرعی آخر سمت چپ
27 مجتمع تجاری فخر آباد (سرای نور) انبار تجاری 2- 17 51.12 8,946,000,000 448,000,000 دروازه کازرون
28 مجتمع تجاری فخر آباد (سرای نور) انبار تجاری 2- 24 55.12 9,646,000,000 483,000,000 دروازه کازرون
29 مجتمع تجاری فخر آباد (سرای نور) انبار تجاری 2- 38 102.08 15,822,400,000 792,000,000 دروازه کازرون
30 مجتمع تجاری فخر آباد (سرای نور) انبار تجاری 2- 56 31.17 5,922,300,000 297,000,000 دروازه کازرون
31 مجتمع تجاری فخر آباد (سرای نور) انبار تجاری 2- 63 36.14 6,866,600,000 344,000,000 دروازه کازرون
32 مجتمع تجاری فخر آباد (سرای نور) تجاری 1- 13 51.44 24,691,200,000 1,235,000,000 دروازه کازرون
33 مجتمع تجاری فخر آباد (سرای نور) تجاری 1- 17 44.94 21,571,200,000 1,079,000,000 دروازه کازرون
 
 
 
ردیف پروژه کاربری شماره واحد متراژ طبقه انباری شماره انباری متراژ انباری بهای پایه مزایده (ریال) سپرده شرکت در مزایده (ریال)
34 مجتمع تجاری شهر
 (خیابان حضرتی)
 
تجاری 16 64.52  -  - 38,712,000,000 1,936,000,000
35 تجاری 26 51.12 2 20 15.63 38,597,400,000 1,930,000,000
36 تجاری 30 50.63 2 9 11.73 35,020,900,000 1,752,000,000
37 تجاری 31 28.55 2 8 10.25 22,401,000,000 1,121,000,000
38* انباری  - - زیرزمین اول 16/1 21.46 4,292,000,000 215,000,000
* فروش واحد انباری بصورت مجزا فقط برای دارندگان واحد تجاری در مجتمع شهر (حضرتی) امکان پذیر است .
بهای املاک ردیف های 1 و 2 و3 قابلیت تهاتر با مطالبات قطعی شده ( از شهرداری شیراز ) اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد.
بهای املاک ردیف های 4 الی 38 قابلیت تهاتر با مطالبات قطعی شده ( از شهرداری شیراز ) اشخاص حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مزایده را دارد.
کلیه ردیف های این مزایده در صورت خرید نقدی به استناد مصوبه شماره 244/1401/ص مورخ 22/01/1401 شورای اسلامی شهر شیراز، قابلیت فروش بصورت نقد و اقساط را دارد.
 
 
شرایط مزایده:
 1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جداول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران واریز و ارایه نمایند.
 2. نحوه پرداخت بهای مورد مزایده در اسناد مزایده تشریح شده است.
 3. برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری از زمان ابلاغ برنده نسبت به انجام تشریفات انعقاد قرارداد و پرداخت بر اساس شرایط پیش بینی شده در اسناد مزایده اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 4. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
 5. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 15:15 روز شنبه به تاریخ 1401/08/21 می باشد.
 6. محل تسلیم پیشنهادات شیراز-ابتدای بلوار چمران- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی- دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
 7. بدیهی است هزینه انتشار آگهی،کارشناسی وسایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده های مزایده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وصول می گردد.
 8. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 9. تاریخ بازگشایی پاکت و تشکیل کمیسیون مزایده:پیشنهادات واصله راس ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/08/22  در محل ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن­ها در کمیسیون بلامانع می باشد.
 10. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و بر اساس فرم پیشنهاد قیمت تکمیل و در پاکت ج بصورت لاک و مهر شده تسلیم شود. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها و مراکز استان ها می باشد.
 12. این مزایده مشمول مصوبه شماره 2433/1400/ص تاریخ 1401/07/26  شورای اسلامی شهر شیراز نمی باشد.
 13. کمیسیون حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ قرائت پیشنهادها به استثناء ایام تعطیل نظر خود را اعلام می نماید. این مهلت در صورت نیاز با جلب نظر شهردار شیراز تا 10 روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
 14. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.

 
 بازدید امروز ۳۲
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۵۷۱۰ نفر

نشانی:  شیراز - خیابان پیشرو - خیابان راهنمایی ، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز


شماره های تماس:  36260820 - 36352000


شماره فکس: 36260820