آگهی حراج حضوری (اجاره) 02/ الف / 1401
آگهی حراج حضوری (اجاره) ۰۲/ الف / ۱۴۰۱

آگهی حراج حضوری (اجاره)
02/ الف / 1401
 
نوبت اول:  دوشنبه مورخ 1401/07/04
نوبت دوم: شنبه مورخ 1401/07/09
 
مدیریت بازاریابی و فروش شهرداری شیراز در نظر دارد واحدهای تجاری مندرج در جدول ذیل را جهت فعالیت های تجاری (با کاربری های مندرج در بند 11 اسناد مربوطه) با انعقاد قرارداد اجاره، بدون ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر، با مدت معین جهت ارائه خدمات به شهروندان به اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی نباشند و از سوی کمیسیون حراج شهرداری شیراز به عنوان برنده حراج اعلام گردند(پیشنهاد دهنده ای که حائز تمامی شرایط حراج بوده و بالاترین بهای پیشنهادی را قرائت کند) را از طریق مزایده حضوری (حراج) به مدت سه سال شمسی و با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که حائز شرایط مندرج در اسناد حراج می باشند، دعوت به عمل می آید پس از انتشار اولین آگهی، از واحدهای تجاری بازدید نموده و  جهت خرید اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس بلوار نیایش، اداراه بازاریابی و فروش مراجعه نمایند یا با شماره تلفن 36352000 تماس حاصل فرمایند.

شماره واحد طبقه متراژ مدت قرارداد کاربری مبلغ سپرده شرکت در حراج (ریال)
مجتمع تجاری تندیس واقع در چهارراه پانزده خرداد ابتدای لطفعلی خان زند
150 زیر زمین 1 61/76 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 130/000/000
151و
152
زیر زمین 1 214/9 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 330/000/000
153 زیر زمین 1 107/35 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 190/000/000
154 زیر زمین 1 36/60 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 90/000/000
155 زیر زمین 1 46/53 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 120/000/000
349 اول 62/82 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 170/000/000
350 اول 58/22 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 130/000/000
351 اول 36/66 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 80/000/000
352 اول 148/28 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 240/000/000
353 اول 117/78 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 200/000/000
354 اول 43/94 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 100/000/000
355 اول 53/61 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 110/000/000
مجتمع تجاری خلیج فارس واقع در ابتدای مشیر فاطمی روبروی جایگاه سوخت
5 اول 21/30 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 50/000/000
6 اول 19/93 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 50/000/000
7 اول 18/34 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 50/000/000
مجتمع تجاری سلطانیه واقع در ابتدای قدوسی شرقی
1 زیر زمین 1 58/60 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 110/000/000
2 زیر زمین 1 17/23 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 50/000/000
4 زیر زمین 1 39/05 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 90/000/000
9 زیر زمین 1 92/24 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 140/000/000
10 زیر زمین 1 45/08 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 100/000/000
39 دوم 63/30 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 110/000/000
44 سوم 132/57 36 ماه شمسی تجاری (کاربری مندرج در ماده 11 اسناد حراج) 200/000/000
 
 
شرایط حراج حضوری:
 1. شرکت کنندگان در حراج می بایست مبلغ سپرده شرکت در حراج حضوری را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی ( با اعتبار سه ماهه که حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید باشد ) و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 100805504742 با کد مرجع 103134 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز کد شبا 310610000000100805504742ir  واریز و به همراه اسناد تایید شده حراج (دارای مهر و امضاء مورد وثوق شرکت یا امضا و اثر انگشت متقاضی که به نشانه پذیرش تمامی شرایط تلقی میگردد) به اداره بازاریابی و فروش شهرداری شیراز تحویل نمایند .
 2. سپرده شرکت در حراج حضوری می بایست حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ 1401/07/17 واریز گردد. شایان ذکر است به سپرده های بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3. نحوه پرداخت اجاره بها و سایر شرایط در اسناد حراج تشریح شده است، لذا مطالعه دقیق و اشراف کامل بر اسناد ضروری است.
 4. تمدید قرارداد برای سال دوم  و سوم مشروط به رضایتمندی شهرداری از عملکرد مستأجر خواهد بود و در سال دوم ماهیانه 20%  نسبت به سال اول و در سال سوم ماهیانه  25%  نسبت به سال دوم به مبلغ اجاره بهاء اضافه خواهد شد.
 5. برنده حراج می بایست حداکثر هفت روز بعد از تاریخ ابلاغ برنده تعداد 12 فقره چک با فواصل زمانی سه ماه ( که تاریخ اولین چک سه ماه پس از تاریخ شروع قرارداد می باشد) ارائه نماید.
 6. برنده حراج می بایست حداکثر هفت روز پس از ابلاغ برنده معادل  15 درصد مبلغ کل پیشنهادی جهت سه سال را به عنوان حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ساله ارائه نماید و یا بصورت نقدی به حساب شهرداری شیراز مندرج در بند یک این آگهی واریز نماید که پس از اتمام قرارداد و انجام کلیه تعهدات از سوی ایشان، مسترد خواهد شد.
 7. چنانچه برنده حراج، به هر دلیل حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده شرکت در حراج به نفع شهرداری شیراز ضبط خواهد شد .
 8. بهای پیشنهادی باید در جلسه حراج شخصا توسط شخص واریز کننده سپرده شرکت در حراج در یک فرآیند رقابتی قرائت و مورد تایید اعضای کمیسیون حراج قرار گیرد.
 9. بدیهی است هزینه انتشار آگهی و کارشناسی بر عهده برنده حراج حضوری خواهد بود.
 10. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد .
 11. حراج روز دوشنبه مورخ 1401/07/18 راس ساعت 14 در محل ساختمان شهرداری منطقه هفت به آدرس بلوار فرصت شیرازی، ابتدای خیابان ساحلی، جنب ایستگاه شماره 7 آتش نشانی، سالن اجتماعات شهرداری منطقه هفت برگزارخواهد شد. 
 12. شرکت در حراج حضوری و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 7 و 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها و مراکز استان ها می باشد.
 13. سایر جزئیات و شرایط در اسناد حراج پیش بینی شده است.
 14. ارائه کارت ملی و یا شناسنامه برای تمامی متقاضیان و کارت پایان خدمت (برای آقایان) جهت اشخاص حقیقی ایرانی و اساسنامه شرکت مطابق آخرین تغییرات مدیریتی با نامه مکتوب و حق امضاء، جهت اشخاص حقوقی الزامی است.
 15. اخذ و ارایه گواهی عدم بدهکاری از اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز در روز برگزاری حراج الزامی است. (گواهی صادره از تاریخ درج آگهی اعتبار دارد.)
آگهی و اطلاعات مربوط به حراج حضوری از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir  قابل دریافت است.
 
 

 بازدید امروز ۵۹
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۳۵۷۳۷ نفر

نشانی:  شیراز - خیابان پیشرو - خیابان راهنمایی ، ساختمان مرکزی شهرداری شیراز


شماره های تماس:  36260820 - 36352000


شماره فکس: 36260820